Izdelava elaborata za spremembo podatkov katastra stavb.

 

Spremembe podatkov v katastru stavb se lahko izvedejo, če so stavba in deli stavb vpisani v kataster stavb. Zahtevo za spremembo podatkov vloži lastnik stavbe ali dela stavbe, imetnik stavbne pravice ali upravnik stavbe najpozneje v 30 dneh po spremembah.

Spremembe podatkov katastra stavb so: sprememba številke stavbe ali številke dela stavbe, sprememba lege, oblike ali površine, sprememba dejanske rabe, sprememba številke stanovanja ali poslovnega prostora,  združitev in delitev stavbe ali dela stavbe, vpis novega dela stavbe, izbris stavbe ali dela stavbe.