Za določitev hišne številke je potrebno izpolnjevati pogoje, ki so opisani na tej strani.

 

Vlogo za določitev hišne številke lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe.

Za pridobitev hišne številke je poleg vpisanega zemljišča pod stavbo, vpisane stavbe in delov stavb v kataster stavb, register nepremičnin, predviden pogoj uporabno dovoljenje (ali dovoljenje za objekt daljšega obstoja, odločba o legalizaciji oziroma odločba o domnevi izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1), razen če vlagatelj na vlogi za določitev hišne številke pisno izjavi, da je stavba enostanovanjska in da jo je uporabljal pred 1. 6. 2018 ali če je stavba po Uredbi o razvrščanju objektov razvrščena v »nezahtevni objekt«.

hišna številka