Parcelacija je združitev parcel in delitev parcele.

 

Združitev parcel je oblikovanje ene parcele iz dveh ali več parcel, ki imajo enako pravno stanje glede lastninske pravice.

Delitev parcele je oblikovanje dveh ali več parcel iz ene parcele. Pred parcelacijo morajo biti urejeni deli meje, ki se jih meja parcelacije dotika.

Novonastale parcele in njihove meje se evidentirajo v zemljiškem katastru na podlagi zahteve lastnika oziroma druge osebe, ki ima po zakonu pravico zahtevati parcelacijo. Parcelacija se lahko izvede tudi na podlagi akta državnega organa ali organa samoupravne lokalne skupnosti.

Pri solastnini ali skupni lastnini morajo vložiti zahtevo za uvedbo postopka evidentiranja parcelacije vsi solastniki oziroma skupni lastniki parcele.

geodetske storitve parcelacija