Izdelava elaborata za vpis stavbe in delov stavbe v kataster stavb.

 

Kataster stavb je temeljna evidenca podatkov o stavbah in se povezuje z zemljiškim katastrom in zemljiško knjigo.

Ob določitvi zemljišča pod stavbo je treba vpisati stavbo v evidenco katastra stavb z najmanj enim delom stavbe.

Posamezen del stavbe je prostor oziroma skupina prostorov v stavbi, ki se lahko samostojno pravno ureja. Kot del stavbe se v katastru stavb evidentirajo tudi skupni deli.

Investitor gradnje mora podatke o stavbi in delih stavbe posredovati geodetski upravi najpozneje v 30 dneh po izvedbi vseh zaključnih gradbenih del oziroma ob začetku uporabe, če je ta pred zaključkom gradbenih del.

Zahtevo za vpis stavbe v kataster stavb lahko vloži investitor gradnje, lastnik parcele, na kateri stoji stavba ali je z njo povezana, imetnik stavbne pravice, lastnik stavbe ali dela stavbe, uporabnik stavbe ali dela stavbe.

izdelava elaborata